Ochrana osobných údajov

 

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Ing. Zdenka Marcišová

Novozámocká 195/1

949 05 NItra

IČO: 50285491

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.e-vision.webnode.sk 

2. Sprostredkovatelia a tretie strany

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
Slovenská republika
IČO: 36631124

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a dobierková suma.

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Doručenie tovaru
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.e-vision.webnode.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Osobné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska,
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia,
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom a doručenie objednávky
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaným prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, adresa, telefón), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle prevádzkovateľa od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "Správa účtu - Informácie o účte ", po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.